Koronavirustiedote jäsenseuroille 19.5.2020

SUSEL on tätä suositusta antaessaan ottanut huomioon valtioneuvoston 4.5. antamat linjaukset, STM:n 15.5. aluehallintovirastoille antaman ohjauskirjeen sekä aluehallintovirastojen 19.5. antamat määräykset. Määräysten tavoitteena on koronaviruksen leviämisen estäminen. 

SUSEL on lisäksi ottanut huomioon sen, että huomattava osa jäsenseurojen jäsenistä kuuluu riskiryhmiin ja sen, että paritanssi on luonteeltaan sellainen lähikontaktilaji, jonka yhteydessä on hankala ylläpitää vaadittavaa 1-2 metrin turvaväliä. SUSEL on kuitenkin huomioinut lisäksi sen, että tanssimisella on myös positiivisia terveysvaikutuksia sekä positiivisia vaikutuksia ihmisten henkiseen hyvinvointiin.

SUSEL on edellä mainittujen seikkojen perusteella päättänyt antaa jäsenseuroilleen seuraavan suosituksen.

Seurojen tulee 1.6. alkaen toiminnassaan noudattaa seuraavia ohjeistuksia:

  • tanssikurssien ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämisen tarpeellisuutta tulee tarkoin harkita suhteessa riskiarvioon ja siihen, että yhden osallistujan aiheuttamalla tartunnalle altistamisella voi olla laajat vaikutukset kaikkien muiden kurssille osallistujien lähipiireihin. 

Mikäli tanssikurssi tai tapahtuma päätetään järjestää, sen toteutuksessa on syytä huomioida rajoitetoimenpiteiden tarkoitus ja pyrkiä järjestelyissä huomioimaan esimerkiksi, että:

  • tanssikurssille ja muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvien määrä on enintään 50 henkeä mukaan lukien ohjaajat
  • lähikontaktien välttämiseksi kurssille osallistuvien määrä tulee kuitenkin rajata niin, että turvaväli 1-2 metriä voidaan ylläpitää koko kurssin ajan ja yleisissä tiloissa kurssille saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä
  • kursseilla ei vaihdeta paria
  • tanssikursseilla noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja kurssilaisia opastetaan oikeisiin käytäntöihin
  • käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla ja kurssilaisia kehotetaan pesemään kätensä sekä ennen että jälkeen kurssin
  • kurssitilojen siivousta ja desinfiointia tehostetaan mahdollisuuksien mukaan
  • kursseille ei saa osallistua oireisena
  • kurssin järjestäjän tulee pitää luetteloa kurssille osallistuvista henkilöistä, jotta sairastumistapauksen sattuessa mahdolliset altistuneet pystytään jäljittämään.

Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Jokaisen tapahtumajärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se toteuttaa määräykset asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista toiminnassaan ja toteuttaa toiminnan, tilaisuudet ja tapahtumat niin, ettei tautitilanne pahene.

Näitä ohjeistuksia voidaan myöhemmin täsmentää, mikäli viranomaisten tulkinnat sitä edellyttävät.